ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

01
Apr2020

COVID - 19

Always follow health tips to get rid...

30
Dec2019
The president with the public

The president with the public

With the presence of the president his...

Scroll To Top